Privacy

Privacy Statement

1. Privacy
Het merk Tuatara respecteert de privacy van bezoekers, zowel klanten als niet-klanten van Tuatara en bezoekers van deze website. Persoonsgegevens die tijdens een bezoek aan deze website of worden verstrekt aan Tuatara,eu kunnen in een bestand worden verzameld en opgeslagen. Verwerking van persoonsgegevens vindt louter plaats indien dit verenigbaar is met het doel van de verzameling van persoonsgegevens zoals hieronder is weergegeven

1.1 Wat doet Tuatara.eu met uw gegevens?
Als u vrijwillig uw gegevens ter beschikking stelt met als doel op de hoogte te worden gehouden van bepaalde informatie en/of activiteiten van Tuatara.eu, dan zullen de gegevens die u ter beschikking stelt slechts voor dit doel gebruikt worden.

Uw gegevens worden gebruikt:

 • Voor onze administratie, en/of
 • Om u op de hoogte te houden van interessante en relevante informatie en het aanbieden van onze services.
 • De verzamelde persoonsgegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit laatste behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist.

Tuatara.eu heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om het
verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan.

Conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en artikel 3 van het Vrijstellingsbesluit is Premium Merchandise vrijgesteld van aanmelding van gegevensbestanden bij het College bescherming persoonsgegevens.

1.2 Uw rechten
U kunt uw persoonsgegevens opvragen en u hebt recht om de gegevens te corrigeren of te laten verwijderen. Neem voor nadere informatie contact op met Tuatara.eu telefoonnummer +31 (0)10 307 59 42  of een e-mail sturen naar info@tuatara.eu

Indien u geen prijs stelt op het toezenden van informatie of diensten die wij bieden, kunt u dat ons tevens laten weten door een brief te sturen naar:

Tuatara
Van Helmontstraat 17
3029 AA Rotterdam
Nederland

Tuatara – Privacyverklaring
Tuatara, gevestigd aan Van Helmontstraat 17 3029 AA Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.tuatara.eu Van Helmontstraat 17 3029 AA Rotterdam +31 (0)10 307 59 42 Tuatara is een onderdeel van Premium Merchandise en is ook te bereiken via info@premiummerchandise.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Tuatara.eu verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Bankrekeningnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Info@tuatare.eu of info@premiummerchandise.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Tuatara.eu verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Tuatara.eu analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Tuatara.eu verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Tuatara.eu neemt [wel / niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Tuatara/ Premium Merchandise) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Tuatara.eu bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: Naam, adres, woonplaats met een bewaartermijn van 7 jaar voor de Belastingdienst.

Delen van persoonsgegevens met derden
Tuatara.eu deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Tuatara.eu blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast kan Tuatara.eu uw persoonsgegevens aan andere derden verstrekken. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Tuatara.eu gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Tuatara.eu en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@tuatara.eu of info@premiummerchandise.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Tuatara.eu wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Tuatara.eu neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via info@tuatara.eu of info@premiummerchandise.nl.